افتتاحیه بزرگترین مرکز تحقیقات تولید، پشتیبانی فنی