انیمیشن بیشتر (more) نشان می دهد که در ساختار و مناسبات معیوب شادی و زندگی خوب، گمشده آن است