تیتر-اولین-اتوبان-الکتریکی

نخستین بزرگراه برقی جهان در آلمان راه‌اندازی شد - اولین اتوبان الکتریکی کشور آلمان

نخستین بزرگراه برقی جهان در آلمان راه‌اندازی شد – اولین اتوبان الکتریکی کشور آلمان

Share