بازدید اعضاء اتاق بازرگانی صنایع ایران و آلمان از شرکت فاران