نیروگاه خورشیدی- فاران

پروژه 4160 واتی فاران اردبیل