نیروگاه خورشیدی چهار روستای کرمانشاه - شرکت صنایع الکترونیک فاران

 پروژه 50 کیلو واتی برق رسانی فاران به چهار روستای کرمانشاه  

Share