سوء برداشت و تفاوت نظر بین مدیران سازمان، که صاحب علوم آکادمیک و علوم تجربی و کاربردی هم هستند در چیست؟