فاران مفتخر به دریافت مجوز تأسیس اولین مرکز تخصصی فنی و حرفه ای خود شد