آکادمی صنایع الکترونیک فاران- مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و خرفه ای صنایع الکترونیک فاران

مراسم افتتاحیه ی آکادمی صنایع الکترونیک فاران- مرکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و خرفه ای صنایع الکترونیک فاران

Share