قدرتمندترین-لیزر-دنیا-تیتر

قدرتمندترین لیزر دنیا با توان ۱۰ پتاوات - این لیزرها آنقدر قدرتمند هستند که میتوانند یک انسان یا شی را ناپدید کنند.

قدرتمندترین لیزر دنیا با توان ۱۰ پتاوات – این لیزرها آنقدر قدرتمند هستند که میتوانند یک انسان یا شی را ناپدید کنند.