اینورتر

اینورتر خورشیدی فاران

اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ (ON-Grid INVERTER ) ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻨﻮرﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (DC) ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب (AC)، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق را دارد و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺗﺒﺪﯾﻞ وﻟﺘﺎژ DC ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ AC ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮق اﺳﺖ. واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺎران ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺘﺎﯾﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و [...]

اطلاعات بیشتر

اینورتر خورشیدی Cotek سری SK

امکانات: در توان های 200 وات الی 3000 وات خروجی موج سینوسی خالص (THD <3 ٪) فرکانس خروجی ولتاژ برق 50/60Hz ورودی و خروجی به طور کامل طراحی ایزوله کارکرد به حالت صرفه جویی در مصرف انرژی کنترل خنک کننده بارگذاری فن محفاظت در برابر اتصال کوتاه،درجه حرارت بیش از حد، بار بیش از حد محفاظت و کنترل ولتاژ مطابق با استاندارد UL458 …

اطلاعات بیشتر

اینورتر شارژر خورشیدی Studer سریXtender

امکانات: اینورتر – شارژر موج سینوسی در توان های 1500 الی 8000 وات درهر ماژول موازی 3 فاز و قابلیت ترکیب تا 9 ماژول کارایی برجسته و قابلیت های اضافه بار عملکرد هوشمند برای تقویت کمک به منبع اینورتر / شارژر با سیستم انتقال 50 آمپر تا 3 ماژول به صورت موازی قابل تنظیم در 3 فاز و 3 فاز و موازی تا 24 کیلو وات درتک فاز و 72 کیلو وات در سه فاز …

اطلاعات بیشتر