نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی الکامپ سال 96

نمایشگاه بین المللی تلکام سال 95

نمایشگاه بین المللی تهران تلکام سال 89

نمایشگاه بین المللی تهران نفت و گاز سال 88

نمایشگاه بین المللی تهران تلکام سال 88

نمایشگاه بین المللی الکامپ و تلکام سال 1387