نمایشگاه ها

نمایشگاه بین المللی الکامپ سال 96

حضور فاران در نمایشگاه الکامپ 96 -شرکت صنایع الکترونیک فاران
حضور فاران در نمایشگاه الکامپ 96 - شرکت صنایع الکترونیک فاران
حضور فاران در نمایشگاه - شرکت صنایع الکترونیک فاران
حضور فاران در نمایشگاه الکامپ 96 - شرکت صنایع الکترونیک فاران
حضور فاران در نمایشگاه الکامپ 96 - شرکت صنایع الکترونیک فاران
حضور فاران در نمایشگاه الکامپ 96 - شرکت صنایع الکترونیک فاران

نمایشگاه بین المللی تلکام سال 95

شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه تلکام سال 95 حضور یافت
شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه تلکام سال 95 حضور یافت
شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه تلکام سال 95 حضور یافت
شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه تلکام سال 95 حضور یافت
شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه تلکام سال 95 حضور یافت
شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه تلکام سال 95 حضور یافت

نمایشگاه بین المللی تهران تلکام سال 89

حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه / باطری یو پی اس/ باتری یو پی اس
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه / باطری یو پی اس/ باتری یو پی اس
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه / پنل های خورشیدی/ پنل خورشیدی مونو کریستال/ پنل خورشیدی پلی کریستال
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تهران نفت و گاز سال 88

حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تهران تلکام سال 88

حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه / سیستم های خورشیدی/ انرژی خورشیدی
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی الکامپ و تلکام سال 1387

حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه
حضور شرکت صنایع الکترونیک فاران در نمایشگاه