ادوبی از هوش مصنوعی برای تشخیص تصاویر جعلی و فوتوشاب شده استفاده می کند!