یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین زایشگاه‌های ستاره‌ای