بازدید وزیر علوم کشور آذربایجان از شرکت صنایع الکترونیک فاران

بازدید وزیر علوم کشور آذربایجان از شرکت صنایع الکترونیک فاران