B‌lazer Plus /  Line Interactive UPS

800VA ~ 1500VA

B‌lazer Plus 800VA

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

شارژ خودکار بانری در مد خاموشی (Inverter)

پورت USB 

ضریب توان خروجی 0.6

قیمت 4.482.000 تومان

B‌lazer Plus 1500VA

ساختار Line interactive

تشخیص خودکار فرکانس  (50-60 HZ)

روشن شدن با باتری در نبود برق شهر  (Cold Start)

مدیریت هوشمند باتری  ABM

شارژ خودکار بانری در مد خاموشی (Inverter)

پورت USB 

ضریب توان خروجی 0.6

قیمت 8.140.000 تومان