comet plus / Online High Frequency UPS

10kVA ~ 120kVA

UPS Comet plus 10 kVA

توان  10kVA

تکنولوژی Double Conversion Online

دارای پردازنده DSP به صورت dual

امکان پشتیبانی از bypass مجزا

ضریب توان خروجی 1

شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter

روشن شدن  با باتری هنگام قطع برق (Cold Start)

محدوده وسیع ولتاژ ورودی

سازگار با ژنراتور

پورت هوشمندRS232،SNMP(انتخابی) ، RS485وdry contact

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Comet plus 20 kVA

توان  20kVA

تکنولوژی Double Conversion Online

دارای پردازنده DSP به صورت dual

امکان پشتیبانی از bypass مجزا

ضریب توان خروجی 1

شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter

روشن شدن  با باتری هنگام قطع برق (Cold Start)

محدوده وسیع ولتاژ ورودی

سازگار با ژنراتور

پورت هوشمندRS232،SNMP(انتخابی) ، RS485وdry contact

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Comet plus 30 kVA

توان  30kVA

تکنولوژی Double Conversion Online

دارای پردازنده DSP به صورت dual

امکان پشتیبانی از bypass مجزا

ضریب توان خروجی 1

شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن inverter

روشن شدن  با باتری هنگام قطع برق (Cold Start)

محدوده وسیع ولتاژ ورودی

سازگار با ژنراتور

پورت هوشمندRS232،SNMP(انتخابی) ، RS485وdry contact

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Comet plus 40 kVA

توان  40kVA

تکنولوژی Double Conversion Online Transformer less

دارای پردازنده DSP

ساختار High Frequency PWM

خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی

حفاظت های نرم افزاری و سخت افزاری مؤثر و یافتن خودکار خطای سیستم

ضریب توان خروجی 1

سازگار با ژنراتور

پورت هوشمندRS232،SNMP(انتخابی) ، dry contact,RS485

دارای مدار اصلاح ضریب توان ورودی (PFC)

 

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Comet plus 60 kVA

توان  60kVA

تکنولوژی Double Conversion Online Transformer less

دارای پردازنده DSP

ساختار High Frequency PWM

خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی

حفاظت های نرم افزاری و سخت افزاری مؤثر و یافتن خودکار خطای سیستم

ضریب توان خروجی 1

سازگار با ژنراتور

پورت هوشمندRS232،SNMP(انتخابی) ، dry contact,RS485

دارای مدار اصلاح ضریب توان ورودی (PFC)

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Comet plus 80 kVA

توان  80kVA

تکنولوژی Double Conversion Online Transformer less

دارای پردازنده DSP

ساختار High Frequency PWM

خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی

حفاظت های نرم افزاری و سخت افزاری مؤثر و یافتن خودکار خطای سیستم

ضریب توان خروجی 1

سازگار با ژنراتور

پورت هوشمندRS232،SNMP(انتخابی) ، dry contact,RS485

دارای مدار اصلاح ضریب توان ورودی (PFC)

قیمت = تماس گرفته شود

UPS Comet plus 120 kVA

توان  120kVA

تکنولوژی Double Conversion Online Transformer less

دارای پردازنده DSP

ساختار High Frequency PWM

خروجی سینوسی واقعی با THD کمتر از 1% در بار خطی

حفاظت های نرم افزاری و سخت افزاری مؤثر و یافتن خودکار خطای سیستم

ضریب توان خروجی 1

سازگار با ژنراتور

پورت هوشمندRS232،SNMP(انتخابی) ، dry contact,RS485

دارای مدار اصلاح ضریب توان ورودی (PFC)

قیمت = تماس گرفته شود