Modular UPS 10KVA to 240KVA

Configurable as 3/1 , 3/3 

20KVA (3/3)

3 فاز 

دارای تکنولوژی Online(VFI-SS-111)

دارای ماژول هایی در توان 10kVA با ارتفاع 2U با LED های مجزا بر روی هر ماژول جهت نمایش وضعیت دستگاه 

دارای بازده ۹۹٪ در مد ECO

دارای ضریب توان خروجی PF=1

قابلیت موازی سازی تا ۴ دستگاه و افزایش توان تا ۲۴۰kVA

قیمت =  تماس گرفته شود

40KVA (3/3)

3 فاز 

دارای تکنولوژی Online(VFI-SS-111)

دارای ماژول هایی در توان 10kVA با ارتفاع 2U با LED های مجزا بر روی هر ماژول جهت نمایش وضعیت دستگاه 

دارای بازده ۹۹٪ در مد ECO

دارای ضریب توان خروجی PF=1

قابلیت موازی سازی تا ۴ دستگاه و افزایش توان تا ۲۴۰kVA

قیمت =  تماس گرفته شود

60KVA (3/3)

3 فاز 

دارای تکنولوژی Online(VFI-SS-111)

دارای ماژول هایی در توان 10kVA با ارتفاع 2U با LED های مجزا بر روی هر ماژول جهت نمایش وضعیت دستگاه 

دارای بازده ۹۹٪ در مد ECO

دارای ضریب توان خروجی PF=1

قابلیت موازی سازی تا ۴ دستگاه و افزایش توان تا ۲۴۰kVA

قیمت =  تماس گرفته شود