اینورتر خورشیدی فاران

اینورتر خورشیدی فاران


Project Description
اینورتر خورشیدی شرکت صنایع الکترونیک فاران - سولار سیستم

اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ (ON-Grid INVERTER ) ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻨﻮرﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (DC) ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب (AC)، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق را دارد و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﺗﺒﺪﯾﻞ وﻟﺘﺎژ DC ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎدی ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ AC ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺮق اﺳﺖ.

واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻓﺎران ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺘﺎﯾﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻌﺎﻣﻞ واﺣﺪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ INVERTER ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه INVERTER ON-Grid ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﺗﻮان 20KW اﺳﺖ.

نتیجه آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ذﯾﻼ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻓﻨﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ را اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد.