سظزسزظطزظ

لیست مدل ها

VA

Watts

Output Voltage (Vac)

Half Load Runtime (min)

Outlets

سشیشسی
22
22
22
22
سیشس
سشیشسی
va : 22
Watts : 22
Output Voltage (Vac) : ولتاژ خروجی (Vac): 22
زمان اجرا نیم بار (دقیقه): 22
خروجی ها: سیشس

File Name

Language

File Download

سشی
سیشس
دانلود
نام فایل : سشی
زبان فایل : سیشس
دانلود