تندیس-نخستین-کنفرانس-و-همکاری-های-اقتصادی-و-صنعتی-ایران-و-لبنان

تندیس نخستین کنفرانس و همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و لبنان/ گواهینامه ها و افتخارات فاران

تندیس نخستین کنفرانس و همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و لبنان/ گواهینامه ها و افتخارات فاران